ελληνικά | english
Novocarb 120
Για μονωτικά ασφαλτικά, ακρυλικό στόκο, μοκέτες, εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, λάστιχα, λιπάσματα, ζωοτροφές.
Στοιχεία χημικής ανάλυσης:
 
 

CaCO3 

98,0   

%

SiO2 

  0,35

%

MgO

  0,75

%

Fe2O3 

  0,07

%

Mn2O3

  0,01

%

Περιεχόμενη

υγρασία 

   0,2

%

Στοιχεία προϊόντος
Λεπτόκοκκο φυσικό κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής λευκότητας, προερχόμενο από το κοίτασμα λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής.

Λευκότητα (Whiteness index ASTM 313): > 96

Κάποιες από τις συνήθεις χρήσεις του:

-Μονωτικά ασφαλτικά
-Ακρυλικός στόκος
-Μοκέτες
-Εντομοκτόνα
-Φυτοφάρμακα
-Λάστιχα
-Λιπάσματα
-Ζωοτροφές
 
Προσφέρεται σε σακιά των 35 kg με παλετοποίηση 1400 kg (40 σακιά). Εντός Ελλάδος προσφέρεται και σε «Big Bags» των  600 ή 800 kg, καθώς επίσης και σε μορφή χύδην με σιλοφόρο όχημα των 25 tn 


Φυσικές ιδιότητες:
 

 

Λεπτότητα κόκκων d (0,97)

115 -125 μm

 

Μέσο μέγεθος κόκκων d (0,50)

30 - 35 μm

 

Κόκκοι λεπτότεροι από 2 μm

4-6 %

 

Ειδικό βάρος

 2,6

 

Φαινόμενο βάρος

 1,05 g/cm3

 

Ελαιοαπορροφητικότητα  

 18 g/100 g

 

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs )

 3

 
 
Created by Tool